2.1. Részvételre jogosultak köre

A XXXIII. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Központi Felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a XXXIII. OTDK Központi Felhívásának 2. számú mellékletében1).

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a XXXIII. OTDK-n. Ennek részleteit a XXXIII. OTDK Központi Felhívása tartalmazza.

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a Központi Felhívás 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatosan részletesebb leírást a XXXIII. OTDK Központi Felhívása tartalmaz2.

A részvétel elsősorban erkölcsi elismerés, olyan lehetőség, amely alkalmat ad a szakmai zsűri és a hallgatóság előtti érvelésre, vitára, véleménycserére, tapasztalatgyűjtésre továbbá felkészíti a hallgatókat a szakterület hazai és külföldi konferenciáin való szereplésre, a saját és mások munkájának, előadásának értékelése révén pedig megerősítést, további ösztönzést adhat a sokszor nem kis áldozatokat követelő kutatómunkához.

A Szekció titkosított pályamunkát nem fogad be!

A XXXIII. OTDK Informatika Tudományi Szekciójában maximum 162 pályamunka kerülhet szóbeli bemutatásra. A résztvevők a konferencia kezdete előtt egy hónappal értesítést kapnak a szóbeli bemutatás lehetőségéről.

2.2. A benyújtott pályamunka tartalmi követelményei

A TDK-pályamunkákkal szemben kiemelt elvárás a célul választott probléma tudományos igényű megközelítése és ennek dokumentáltsága. Azon pályamunkákat, amelyekben az informatika csak eszköz, és a fő innováció valamely más szakterületre vonatkozik, a programbizottság a szakmailag megfelelő OTDK szekcióhoz irányítja át.

A konferencia megrendezését egy, a tudományterület neves kutatóiból és oktatóiból álló programbizottság segíti, tagjait a konferencia ügyvezető elnöke kéri fel, munkájában az OTDT Informatika Tudományi Szakmai Bizottságának elnöke segíti. A programbizottság feladata a bírálatok kiosztásának, a bírálatok minőségének felügyelete, az anomáliák kiszűrése, a tagozatok beosztása, az OTDK-n való részvétel eldöntése és a szekciók közötti átirányítás.

3. Idegen-nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályai

Az OTDK nyelve a Központi Felhívás értelmében a magyar. A Szekció befogad angol nyelven készített pályamunkákat is, de a szóbeli előadást ilyen esetben is magyarul kell megtartani és illusztrálni. A határon túli és a hazai idegen nyelvű felsőoktatási képzésben résztvevő nem magyar anyanyelvű hallgatók angol nyelven készített TDK-pályamunkával is nevezhetnek és azt angolul is bemutathatják.

4. Tagozatok/témakörök

4.1. Az Informatika Tudományi Szekcióhoz tartozó tipikus tématerületek

1) Algoritmusok és adatszerkezetek

1.1. optimalizálási eljárások

1.2. matematikai feladatok elméleti és empirikus vizsgálata

1.3. numerikus és nem numerikus számítógépes matematikai módszerek

1.4. kriptográfia

1.5. elméleti számítástudomány és programozás elmélet

1.6. adatbázisok lekérdezése, kezelése

1.7. Big Data (nagy adatbázisok kezelése és feldolgozása)

2) Rendszertervezés, rendszerfejlesztés és szoftvertechnológia

2.1. klasszikus és párhuzamos architektúrák és programozásuk

2.2. formális módszerek

2.3. programozási paradigmák és folyamatok

2.4. programozási eszközök, nyelvek

2.5. modellvezérelt folyamatok és azok fejlesztései

2.6. szoftverminőség, ellenőrzéstechnika

2.7. informatikai rendszerek és alkalmazások modellezése, fejlesztése

2.8. szolgáltatásminőség

2.9. rendszerbiztonság és menedzsmentje

3) Infokommunikációs és hálózati infrastruktúrák

3.1. multimédia, médiainformatika technológiák

3.2. mobil technológiák

3.3. elosztott rendszerek

3.4. webtechnológiák

3.5. felhő szolgáltatások

3.6. távközlés

4) Intelligens informatikai rendszerek, módszerek és megoldások

4.1. bioinformatika és bioinspirált algoritmusok

4.2. ember-gép kapcsolat, ambiens informatika

4.3. mesterséges intelligencia

4.4. metaheurisztikák (genetikus algoritmus, rajoptimalizálás, tabukeresés stb)

4.5. tanuló algoritmusok (neurális hálók, döntési fák, klaszterezési eljárások)

4.6. irányításelmélet informatikai alkalmazásai (robotika)

4.7. modellezés és szimuláció (modell-orientált fejlesztések, folyamatok)

4.8. döntéselmélet informatikai alkalmazásai

5) Számítástudomány alkalmazásai

5.1. gazdasági és üzleti alkalmazás, e-üzletvitel, e-kormányzat, e-oktatás

5.2. biológiai, infobionikai, kémiai, fizikai alkalmazások

5.3. műszaki alkalmazások és robotika területén elért informatikai eredmények

5.4. orvostudományi, egészségügyi alkalmazás

5.5. társadalomtudományi alkalmazás

5.6. célorientált számítástechnikai eszközök programozása

5.7. beágyazott rendszerek

6) Számítógépes jelfeldolgozás, képfeldolgozás és grafika

6.1. jelfeldolgozás

6.2. képalkotás, képrekonstrukció

6.3. képfeldolgozás, képelemzés

6.4. alakfelismerés, azonosítás

6.5. számítógépes látás

6.6. képszintézis, grafika

6.7. adat-vizualizáció

6.8. virtuális valóság, animáció

6.9. térinformatika

4.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

A konferencia tagozatait az informatika tudományi szekcióhoz tartozó fenti tématerületek alapján alakítja ki az Informatika Tudományi Szekció programbizottsága. A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell pontosan három tématerület sorrend szerinti megadásával, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely további két tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni. A tématerület kiválasztásánál a pályamunka fontosnak tartott, új eredményeit célszerű figyelembe venni.

Az Informatika Tudományi Szekció programbizottsága a beérkezett pályamunkák témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki (így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerzők a nevezés során megjelöltek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában általában 9 pályamunka beérkezése. A programbizottság a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az Informatika Tudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb 2017. március 31-ig.

5. A jelentkezés módja

 1. A hallgatói nevezés lépései

A.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően (a jegyzőkönyv befogadása után 30 napon belül):

Pályamunka feltöltése szövegesen kereshető, kommentezhető, nem jelszóval védett pdf formátumban és a szekció kiválasztása az e-mail megküldésétől számított 30 napon belül.

A pályamunkával kapcsolatos formai és tartalmi követelményeket a Központi Felhívás 3. számú melléklete, valamint a Szekció jelen felhívásának 2.2. és 7. pontja tartalmazza.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a pályamunka feltöltése még nem jelent nevezést a XXXIII. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban lehet, az 5.A.2. pontban részletezett módon, az ott megjelölt időszakban.

A.2. A nevezési időszakban

Nevezési időszak: 2016. szeptember 15. – 2017. január 4. 23:59 (CET)

 • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.

 • Az angol és a magyar nyelvű rezümé feltöltése. A rezümére vonatkozó leírást a Központi Felhívás 3. számú melléklet tartalmazza.

 • Az adatok kitöltését, a rezümék felöltését követően a nevezést véglegesíteni kell az online rendszerben.

A.3. Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nevezése

A BA, BSc képzés keretében megírt szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a XXXIII. OTDK-ra benevezhető.

Azon hallgatóknak, akik az intézményi TDK-konferencia félévében (amelyen a benevezett pályamunkájukkal jogosultságot kaptak a XXXIII. OTDK-ra):

 • osztatlan, MA vagy MSc képzésben vettek/vesznek részt és

 1. ugyanebben a félévben szerezték meg abszolutóriumukat (a továbbiakban: abszolutóriumot szerzett hallgató)

VAGY

 1. a nevezés félévében megrendezett intézményi TDK-konferencián szereznek jogosultságot a XXXIII. OTDK-ra, és ugyanabban a félévben várhatóan abszolutóriumukat is megszerzik (a továbbiakban a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgató)

az OTDT online rendszerében nyilatkozatot kell tenniük az alábbi tartalommal (a három lehetőség közül kell az egyiket kiválasztani):

A) Az abszolutórium megszerzésének félévében az intézményi TDK-konferencián bemutatott pályamunka a hallgató tanulmányi időszakában készült, érdemi része az utolsó félévet megelőzően. Az osztatlan, vagy mesterképzésben készített diplomamunka témája a TDK-pályamunkáéval megegyezik, de azzal sem tartalmában, sem pedig terjedelmében nem azonos.

VAGY

B) Az abszolutórium megszerzésének félévében az intézményi TDK-konferencián bemutatott pályamunka a hallgató tanulmányi időszakában készült, érdemi része az utolsó félévet megelőzően. A TDK-pályamunka témája az osztatlan, vagy mesterképzésben készített diplomamunkáéval nem azonos, így azzal sem címében, sem terjedelmében, sem tartalmában nem egyezik.

VAGY

C) A TDK-pályamunkát az intézményi szabályzatokban megfogalmazott lehetőséggel élve az intézményi/kari TDK-konferencia eredményeként, érdemei elismeréséül, kimagasló szakmai munkájáért fogadták el az osztatlan, vagy mesterképzésben készített diplomamunkaként (az erről szóló igazolást a nevezéshez mellékelni szükséges).

Amennyiben az abszolutóriumot szerzett/a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgató az A) vagy a B) pontot választja, úgy a nevezés során – összevetési lehetőségként – fel kell töltenie a benyújtott osztatlan, vagy mesterképzésben készített diplomamunkáját, ugyanis nem fogadható el olyan pályamunka, amely tantervi kötelezettségként készült.

A TDK-pályamunkának és az osztatlan, vagy mesterképzésben készített diplomamunkának minimálisan legalább a következőkben kell eltérnie:

A TDK-pályamunka készítési dátumának korábbinak kell lennie, mint az osztatlan vagy mesterképzésben készített diplomamunka dátuma.

A feltöltést az OTDT online rendszerében kell elvégezni. A rendszer a feltételeket automatikusan ellenőrzi. A nevezési adatok kitöltése során a hallgatóknak arra a kérdésre kell válaszolniuk, hogy az osztatlan, vagy mesterképzésben készített diplomamunka témája a TDK-pályamunkáéval megegyezik-e. A megfelelő válasz (igen; nem; és igen, és a TDK-konferencia eredményeként fogadták el diplomamunkaként) kiválasztását követően a válasz szerinti nyilatkozat a hallgató nevezési lapjára generálódik. Az abszolutóriumot szerzett és a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatóknak a nevezési lapjukat ezt követően a nyilatkozattal együtt ki kell nyomtatniuk, és alá kell írniuk, illetve témavezetőjükkel alá kell íratniuk.

Az osztatlan, MA vagy MSc képzésben abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatóknak a TDT-elnök részére átadott nevezési dokumentációjukhoz csatolniuk kell egy (1) példányban az alább felsorolt dokumentumokat, amelyeket a TDT-elnöknek az OTDT Titkárságára kell megküldeni:

 • az OTDT online rendszeréből kinyomtatott nevezési lap, amely tartalmazza a nyilatkozatot, amit a nevező hallgató(k)nak és a témavezetőnek kell aláírnia;

 • a C) változat megjelölése esetén szükséges a dékáni hivatal/tanulmányi hivatal/osztály igazolása az elfogadás tényéről és folyamatáról (arról, hogy az intézményi TDK-konferencia megelőzte a diplomamunkaként történő benyújtását, ami kifejezetten az intézményi TDK-konferencia eredménye).

Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak át kell adniuk továbbá:

 • az abszolutórium megszerzésének dátumát igazoló hivatalos dokumentum másolatát

A.4. A hallgatók által az intézményi TDT-elnököknek átadandó dokumentumok

A.4.1. A benevezett pályamunka OTDT online rendszeréből nyomtatott összefoglalójának egy-egy példánya magyarul és angolul;

A.4.2. Azon abszolutóriumot szerzett/a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók dokumentumai, akikre az 5.A.3. pont vonatkozik (a szükséges dokumentumokat is az 5.A.3. pont tartalmazza).

 1. Az intézményi TDT-elnök feladatai

B.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően (két héten belül):

Az intézményi TDK-konferencia dokumentációjának eljuttatása az OTDT Titkárságára a XXXIII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 3. pontja szerint3.

B.2. A hallgatói nevezést (2017. január 4.) követő öt napon belül:

B.2.1. A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében.

B.2.2. A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék két példányban történő nyomtatása (az OTDT online rendszeréből) és aláírása.

B.2.3. Az 5.A.4. pontban felsorolt dokumentumok összegyűjtése a hallgatóktól.

B.3. Az így előállt dokumentumok megküldése az OTDT Titkárságának és a rendező intézménynek a következők szerint:

Határidő: 2017. január 9 (hétfő, a postabélyegző dátuma)

B.3.1. Az OTDT Titkárságának postai úton megküldendő dokumentumok:

 • Az Informatika Tudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva.

 • Az abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nevezési dokumentációjának megküldése jelen felhívás 5.A.4. pontjának megfelelően

Az OTDT Titkárságának postacíme:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága

1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

Honlap: http://www.otdt.hu; http://www.otdk.hu

Kérjük, hogy a borítékra írják rá, hogy:

„NEVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ”, valamint az Informatika Tudományi Szekció nevét.

B.3.2. A Szekciót rendező intézménynek postai úton megküldendő dokumentumok:

 • Az Informatika Tudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva.

 • Az 5.A.4. pontban felsorolt dokumentumok, anyagok

 • A fenti dokumentumokat az alábbi címre kérjük postázni:

Pannon Egyetem

Műszaki Informatikai Kar/OTDK

Nevezési dokumentáció

8200 Veszprém, Egyetem u. 10

A határidő után érkező, és a Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni.

A nevezési dokumentációt mind az OTDT Titkárságára, mind a rendező intézményhez be kell küldeni a TDT-elnökök/TDK-felelősök által intézményi/kari szinten összegyűjtve, az intézményi/kari TDT-elnök/TDK-felelős aláírásával ellátott összesített jegyzékkel együtt.

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen!

6. A nevezési és a részvételi díj

A konferencia nevezési díjának összege 5000 forint/pályamunka, amelyet a rendező intézménynek kell a későbbiekben megadott módon elküldeni.

A nevezés elfogadásáról az OTDT, az Informatikai Tudományi Szakmai Bizottság és a Szekciót rendező intézmény 2017. március 10-ig közösen dönt, amelyről a hallgató az OTDT online rendszerén keresztül kap értesítést, amit a küldő intézmény TDT-elnöke/felelőse is nyomon követhet.

A konferencia részvételi díjának összege a rendező intézmény számításai alapján az OTDT Informatikai Tudományi Szakmai Bizottságának jóváhagyásával kerül kialakításra és elfogadásra. A részvételi díj összegéről és az egyéb fontos tudnivalókról a rendezvény hivatalos honlapján értesülhetnek az érdeklődők, amely elérhető lesz a http://mik.uni-pannon.hu/otdk2017 oldalon.

A részvételi díj megállapításának határideje: 2017. február 15.

A nevezési és részvételi díjak befizetésének módjáról a Szekció rendezői a honlapon adnak tájékoztatást, továbbá e-mail-ben is értesítik az érintett intézmények TDT-elnökeit.

7. A pályamunka és az összefoglaló (rezümé), valamint az előadás (prezentáció) benyújtásának rendje

A pályamunkák és az összefoglalók (rezümék) formai követelményeit szekciónként a XXXIII. OTDK Központi Felhívásának 3. számú melléklete foglalja össze4.

A pályamunkával kapcsolatos formai követelmények:

A pályamunkát a külső borító oldalon „TDK dolgozat” felirattal és a szerző(k) nevének feltüntetésével kérjük elkészíteni. A borítót követő címlap tartalmazza az intézmény, kar, tanszék megnevezését, ahol a TDK-pályamunka készült, továbbá a szerző(k) nevét, évfolyamát, és a témavezető(k) nevét, beosztását és a pályamunka pontos (nevezési lapon szereplő címmel megegyező) címét. Az Informatika Tudományi Szekcióba beküldött pályamunkának – a címlap kivételével – az intézményi/ kari TDK-n bemutatott pályamunkával megegyezőnek kell lennie.

A pályamunkát elektronikusan kell feltölteni az OTDT online rendszerébe.

A pályamunka szerzői jogi szempontból bármikor ellenőrizhető. A szerzői jogi szempontból történő vizsgálat plágiumkereső szoftverrel történik. A szerzői jogokat bizonyítottan sértő pályamunkákat az OTDT kizárja a nevező intézmény egyidejű értesítésével.

A pályamunkát a rendező intézménynek nem kell papíron előre elküldeni, de a tagozati ülésekre kérünk egy nyomtatott, bekötött példányt. Ezt az OTDK helyszínén a személyes regisztráció alkalmával kell leadni.

Előadások megküldése:

Az előadások anyagát elektronikus formában a konferencia előtti munkanap, déli 12 óráig kell feltölteni a rendező intézmény által biztosított elektronikus felületen, amelyről a részt vevő hallgatók a tagozati beosztással egyidejűleg e-mailben értesítést kapnak. Az előadások lehetséges formátumáról a hallgatók a nevezés elfogadásával egyidejűleg kapnak értesítést.

8. A pályamunka és az előadás értékelése

A benyújtott pályamunkákat írásban két bíráló értékeli, a következő szempontok alapján:

 • az eredmények tudományos újdonságtartalma és jelentősége;

 • a téma feldolgozásának, kutatásának színvonala és módszertana;

 • az elért eredmények tudományos értéke;

 • az eredmények alkalmazhatósága, hasznossága;

 • a téma irodalmának feldolgozása;

 • a pályamunka szerkesztése, stílusa.

Az írásbeli bírálat során maximálisan 50 pont szerezhető, amely a két bíráló által adott pontszámok átlaga.

A két írásbeli bírálat pontszámának figyelembe vételével a programbizottság dönt a pályamunka OTDK-n való részvételéről. Ezt a szakmai bizottság hagyja jóvá. Abban az esetben, ha a két bírálat pontszáma közötti különbség a maximálisan adható pontszám 30 százalékát eléri, a szakmai zsűri felkéri a bírálókat, hogy szakmai vitában közelítsék álláspontjukat; ha a különbség fennmarad, akkor a zsűri harmadik bírálót kér fel.

Az elkészült bírálatokat a szekciók az OTDT online rendszerében publikálják. A bírálók személye titkos. A szakmai bírálatokhoz és az egyes bírálók által adott pontszámokhoz a hallgatók a konferencia előtt egy héttel hozzáférhetnek.

A konferencián a pályamunka bemutatására (prezentáció) 15 perc áll rendelkezésre, amelyet vita követ.

Az előadás értékelését a szakma elismert képviselőiből álló zsűri végzi.

Az előadás értékelési szempontjai

 • az eredmények jelentősége

 • az eredmények igazoltsága;

 • az előadás tartalma és szakmai színvonala;

 • az eredmények szemléltetése;

 • az előadó vitakészsége;

 • az előadás módja, szerkezete, felépítése, időbeosztása

A szóbeli értékelés maximális pontszáma: 50 pont

9. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

Az OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. Különdíj a minősített helyezésekhez is társítható, a minősített helyezések és különdíjak száma pedig összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50%-át.

10. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. (Részletek a XXXIII. OTDK Központi Felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók5.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

 

 


emmi color cmykemet logo szines jpegntp 72 rgb

Copyright © 2017 Pannon Egyetem, minden jog fenntartva!